Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: RNDr. Daniela Hučková

RNDr. Daniela Hučková, narodená v roku 1958 v Jakubove, vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na pozícii vedúcej úseku virológie, sérológie a molekulárnej biológie Medirex, a.s. V rokoch 1997 až 2016 viedla v HPL spol. s r.o. oddelenie virológie, sérológie a molekulárnej biológie. Predtým vykonávala funkciu vedúcej oddelenia sérológie na Hygienickej stanici hl. mesta SR Bratislavy. Externe vyučovala mikrobiológiu na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na výučbe v rámci postgraduálnych kurzov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je školiteľom viacerých prác z oblasti virológie a sérológie v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov v príprave na atestačnú skúšku a postgraduálne štúdium. Významnú časť jej aktivít tvorí prednášková a publikačná činnosť z oblasti lekárskej virológie a sérológie. V rámci komplexnej sérologicko-virologickej diagnostiky sa venuje najmä problematike neuroinfekcií, boreliózy, vírusových hepatitíd a diagnostike u imunodeficientných pacientov.