Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: Elena Tibenská

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia a genetika. V roku 1997 absolvovala špecializačné štúdium v laboratórnych metódach v klinickej imunológii. V roku 2004 absolvovala certifikačný program „Health managment and public health“ organizovaný pod záštitou University of Scranton a v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium. Od roku 1994 sa venuje imunológii, najskôr na oddelení klinickej imunológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde sa podieľala na riešení viacerých výskumných projektov. V roku 2006 zakladala v Medirexe oddelenie klinickej imunológie, kde pôsobí v úlohe odborného garanta dodnes. V spolupráci s kolegami pod jej vedením sa toto oddelenie zaradilo medzi najväčšie a najmodernejšie laboratórium vo svojom odbore. V odbornej praxi sa špecializuje hlavne na prietokovú cytometriu, ale aj vyšetrenie autoprotilátok, alergií a rozvoj diagnostiky v reprodukčnej imunológii. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách, spolupracuje s LFUK na výskumných projektoch, vedie bakalárske a diplomové práce na PriFUK a FaFUK. Je aktívnou členkou viacerých odborných spoločností (SSAKI, SIMS, Pracovná skupina pre reprodukčnú imunológiu pri SSAKI, Česká společnost pro analytickou cytologii) a členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.