Ženské veci - Sprav si poriadok v ženských veciach

Autor: MUDr. Pavol Janega, PhD.

MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.