Mnohí seniori často zostávajú sami v rodičovskom byte, kým dospelé deti sa zväčša zvŕtajú v práci (ak ju majú) alebo sa odsťahovali. Pokiaľ sú starkí čiperní a stačia im sily, je to dobré. S pribúdajúcim vekom sa ale objavujú aj zdravotné ťažkosti a zabezpečiť nákupy, varenie a chod domácnosti je čoraz namáhavejšie. V prázdnom byte sa len sťažka dovoláte pomoci, ak spadnete alebo vám bude zle. Vtedy je vhodné zvážiť, či by sa o seniora predsa len lepšie nepostarali „cudzí“. Hoci mnohí túžime po tom, aby sa o nás staral ktosi blízky, kto nás má rád, nie v každej rodine je možné takúto starostlivosť zabezpečiť. Navyše, na opatrovanie je potrebné mať nielen odborné, ale aj psychické predpoklady. Vtedy môže byť riešením umiestnenie v domove dôchodcov. Tie okrem ubytovania, stravovania, ošetrovateľsko-opatrovateľskej činnosti i rehabilitácie zabezpečia aj kontakt s rovesníkmi, umožňujú venovať sa rôznym aktivitám, ako je tréning pamäti, tvorivá činnosť, práce v záhradke či prechádzky v prírode. Nie všetky domovy dôchodcov sú depresívne miesta, kam sa chodí „dožiť“. Už aj na Slovensku vznikajú zariadenia, kde sa seniorom žije príjemne so všetkou starostlivosťou a domácou pohodou.

Vezmite si so sebou kúsok domova

Ak sa už rozhodnete presťahovať sa do zariadenia seniorov, je potrebné sa na takýto presun aj pripraviť. Čím je človek starší, tým ťažšie sa prispôsobuje novým situáciám. Nie každý sa dokáže vo vyššom veku adaptovať na nové podmienky. Preto je v období prechodu do domova dôchodcov potrebný úzky kontakt s rodinou seniora. Ten musí cítiť podporu a lásku svojej rodiny. Taktiež treba prihliadať na fakt, že seniori na adaptáciu potrebujú dlhší čas. Je vhodné rozobrať s nimi túto tému v dostatočnom predstihu. Dobre spoznať prostredie, do ktorého senior ide. Niektoré zariadenia poskytujú možnosť prístelky na izbe, kde môže príbuzný prespať, zúčastniť sa spoločnej aktivity. Výborným odbúravačom stresu sú aj zvieratá, mnohé zariadenia preto umožňujú vziať si so sebou zvieratko.

Mnohí seniori si do svojho nového domova nechajú preniesť svoj nábytok (ak to zariadenie umožňuje), alebo si aspoň izbičku vyzdobia svojimi obrazmi, fotografiami a predmetmi z domova, ktoré v nich vyvolávajú pekné spomienky. Je dôležité, aby bol odchod do domova dôchodcov dobrovoľný, aby išlo o vlastné rozhodnutie. Pozitívom na pobyte v domove dôchodcov je fakt, že senior môže tráviť čas s rovesníkmi a venovať sa aktivitám, na ktoré doteraz nebol čas.

 

Kto sa o nás na staré kolená postará?

Opatrovateľská služba

Pri tejto službe môžete zotrvať v domácom prostredí. Prvým krokom je, aby ste písomne požiadali príslušnú obec, v ktorej máte trvalý pobyt o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Tá vydá rozhodnutie a súčasne posúdi rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby. Ak získate minimálne II. stupeň odkázanosti, znamená to, že, sa považujete za odkázaného na túto službu. Následne si vyberiete poskytovateľa sociálnej služby. (napríklad nezisková organizácia, občianske združenie).

 

Denný stacionár

Klient odkázaný na pomoc inej osoby v stupni II. až VI., ktorý však nemá záujem o pobytové zariadenie, môže požiadať obec o zabezpečenie tejto sociálnej služby. Sem klient prichádza ráno a poobede odchádza domov.

 

Pobytové zariadenia sociálnych služieb

Tu je dôležité určiť, akú pomoc potrebujete, či krátkodobú alebo dlhodobú, či špeciálne zameranú na seniorov alebo skôr na druh vášho postihnutia, pretože od toho sa odvíja aj príslušnosť samosprávneho orgánu (obec alebo vyšší územný celok), ktorý vás posúdi a službu poskytne.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Je určené pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a dosahujú II. až VI. stupeň odkázanosti a pobyt v tomto zariadení potrebujú na kratší čas (napríklad na 3 mesiace), pretože sa predpokladá, že po zlepšení zdravotného stavu sa môžu vrátiť do svojho domáceho prostredia alebo pôjdu do zariadenia pre seniorov, ak sa tam uvoľní miesto.

Zariadenie pre seniorov

Je prioritne určené pre seniorov (osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek), ktoré sú súčasne odkázané na pomoc inej osoby v  IV.  až VI. stupni. Posúdenie a zabezpečenie tejto sociálnej služby patrí do kompetencie príslušnej obce.

Špecializované zariadenie

Zameriava na starostlivosť o osoby, ktoré majú špecifický druh zdravotného postihnutia (napríklad  Alzheimerovu chorobu, rôzne druhy demencie) s cieľom poskytovať ľuďom s vybranými druhmi chorôb kvalitnú a profesionálnu starostlivosť. Predpokladom prijatia do tohto zariadenia je odkázanosť v stupni V. a VI.

Domov sociálnych služieb

Toto zariadenie nie je síce prioritne určené pre klientov vo vyššom veku, ale vzhľadom na nedostatok kapacít v iných zariadeniach tu môžu byť umiestnení seniori, ktorí majú vysoký stupeň odkázanosti (V. alebo VI.)

Ako sa posudzuje odkázanosť na sociálnu službu?

Zdravotný stav klienta posúdi lekár, ktorý zisťuje, ktoré úkony sebaobsluhy klient nie je schopný sám vykonávať. To sa vyjadrí stupňom odkázanosti (od I. do VI.) Klienta posudzuje aj sociálny pracovník, ktorý hodnotí individuálne predpoklady klienta, jeho rodinné a životné prostredie. Výsledkom oboch posudzovaní je posudok, ktorý je podkladom rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Vo výnimočných prípadoch sa môže klientovi začať poskytovať sociálna služba aj bez posúdenia odkázanosti. Ide o situácie prednostného prijatia, pretože neposkytnutie sociálnej služby by mohlo ohroziť život a zdravie klienta. Klasickým príkladom je človek, ktorý sa po prepustení z nemocnice nemôže vrátiť do svojho bytu, pretože by mu nemal kto pomôcť pri životne dôležitých úkonoch. Takýto klient je posúdený až po prijatí do zariadenia sociálnej služby.

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.