Problémy v starobe sa delia na dve skupiny: ťažkosti v prvej skupine sú spôsobené biologickým starnutím, ku ktorému sa v druhej skupine pridáva celkové psychické starnutie. Človek sa v tomto období vyrovnáva s mnohými ťažkými situáciami, ako sú odchod do dôchodku alebo strata partnera či blízkych priateľov. Mení sa jeho spoločenské postavenie a životný štýl. Všetky tieto zmeny naňho pôsobia a musí sa im prispôsobovať. Niekto to zvláda ľahšie, na iného príznaky starnutia dopadajú tvrdšie.

Psychika starne, nemusí ale chradnúť

Zatiaľ čo fyzické starnutie a telesné choroby, ktoré s ním súvisia, sú riešiteľný problém, starnutie psychické býva tvrdší oriešok. Charakterizuje ho pokles duševných funkcií a znížená schopnosť prispôsobiť sa čomukoľvek novému. Menia sa rozumové schopnosti, vnímanie, citové prežívanie a osobnosť človeka ako taká. Dlhodobá pamäť sa u seniorov zachováva, zhoršuje sa však funkcia krátkodobej pamäti. Veď i vy ste si možno všimli, že kým vaši starkí si bez problémov zaspomínajú na svoje mladícke roky a zážitky z dávnej minulosti, rozpamätať sa, čo mali včera na obed alebo aký je deň, im už neraz robí vrásky na čele. Myšlienky seniorov sa obracajú čoraz častejšie do minulosti, myslenie je zároveň o čosi konzervatívnejšie. Starí ľudia uvažujú stále o rovnakom probléme dookola, často opakujú identické slová a nevedia sa len tak preniesť cez problém. Analyzujú ho z každej strany, až vám dôjde, že sa na problém upli a nevedia ho pustiť z hlavy. V citovom prežívaní sú starší ľudia menej odolní voči záťaži a častejšie bývajú citovo nevyrovnaní. Výsledkom môže byť neochota spolupracovať, podráždenosť, depresie, úzkosť a strach. Nič z toho však nerobia naschvál, jednoducho to príroda tak zariadila. Vo vyššom veku sa vyskytuje aj pomerne široké spektrum duševných porúch. Spočiatku sa prejavujú len niektorými z príznakov a ich priebeh býva mierny. Rodina tieto zmeny u svojho staršieho člena síce vníma, no považuje ich (často však mylne) za úplne prirodzené prejavy starnutia. To ale môže byť len veľmi zjednodušený pohľad na taký komplexný jav, akým je starnutie.

Neliečená porucha môže zničiť rodinu

Každá porucha správania u seniora však signalizuje chorobnú zmenu, ktorú treba rozpoznať a liečiť. Pri spozorovaní nezvyklého správania u seniorov je namieste sa oňho začať viac zaujímať a nebrániť sa vyhľadaniu odbornej pomoci. Neliečená porucha totiž ohrozuje zdravie pacienta a vedie k jeho izolácii. Pre rodinu sa situácia môže stať vyčerpávajúcou až neúnosnou. Senior môže prejavovať sklony k agresivite, keď ohrozuje alebo fyzicky napáda druhé osoby. Okrem telesnej sily môže používať slovnú agresivitu, teda vyhrážky, nadávky a slovné útoky. Niekedy seniori, naopak, reagujú úzkostnými alebo vystrašenými stavmi. Prestávajú sa správne orientovať v čase a priestore, nespoznávajú známe miesta ani osoby.  Objavujú sa tiež psychiatrické príznaky, ako sú halucinácie, bludy a depresie. V prípade demencie sú najčastejšie halucinácie zrakové a sluchové. Bludy, teda nepravdivé presvedčenia, bývajú často vzťahovačné. Často je narušený rytmus spánku a bdenia. Objavuje sa nočná zmätenosť. Pacient prestane byť schopný spoločensky prijateľného správania. Najčastejšou príčinou porúch správania u seniorov je demencia. Ide o závažné ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchami pamäti, učenia, myslenia a reči.

Demencia je nevypočítateľná

Demencia býva spojená s poruchami nálady, halucináciami, dezorientáciou, stavmi zmätenosti, nepokojom alebo apatiou, agresivitou a blúdením. Najčastejším typom demencie vôbec je Alzheimerova choroba. Charakteristický je pomalý začiatok, strata súdnosti, logického uvažovania a časopriestorovej orientácie. Postupne sa postihnutí stávajú nesebestačnými a sú odkázaní na pomoc okolia. Poruchy správania môžu spôsobovať aj iné psychiatrické ochorenia. Ide napríklad o depresívne stavy. Postihnutí ľudia sú väčšinou chorobne smutní, majú spomalené myslenie, pocity viny, trpia nechutenstvom a prenasledujú ich myšlienky na samovraždu. Depresie vo vyššom veku sú rizikovými faktormi pre vznik Alzheimerovej choroby.

Inou skupinou sú ľudia trpiaci poruchou osobnosti (napríklad schizofréniou). Takmer vždy je spojená aj s poruchami prispôsobenia sa voči okoliu, takže môže vznikať problém pri spolužití chorého človeka s ostatnými.

Návykové látky škodia mladým i starším

Ničím výnimočným nie sú v starobe ani návykové poruchy. Zneužívajú sa predovšetkým alkohol a lieky. Ich odobratie vyvoláva závažné poruchy správania ako súčasť abstinenčných príznakov. Problémy môžu spôsobovať aj neurologické ochorenia, ktoré sa typicky objavujú po mozgových príhodách, úrazoch hlavy či u epileptikov. Výnimočne môže ísť o postihnutie mozgu nádorom alebo infekciou. Poruchami správania reagujú seniori aj na nepríjemné telesné pocity (bolesť, tráviace ťažkosti) alebo duševné zážitky, prípadne zmeny prostredia. Negatívne pôsobia straty blízkych osôb, nezhody s príbuznými, nedostatok podnetov k činnosti. Poruchy správania sú v súčasnosti vo väčšine prípadov dobre ovplyvniteľné, najmä ak sa stav pacienta včas rozpozná a adekvátnym spôsobom lieči, a to uvážlivým prístupom k pacientovi alebo nasadením zodpovedajúcich liekov. Dôležitá je vždy pomoc rodiny.

Ako pristupovať k chorým s demenciou

Prvé príznaky demencie:

 • drobné zlyhávanie v znalosti mien
 • neznalosť správneho dátumu
 • neistota v bežných činnostiach

Jednoduché pravidlá pre komunikáciu s človekom s poruchami správania:

 • Hovoriť zreteľne, dostatočne nahlas, pokojným a rozhodným tónom.
 • Voliť jednoduché slová a kratšie vety.
 • Obmedziť hovory v hlučnom prostredí.
 • Používať prostriedky mimoslovnej komunikácie – pohľad, úsmevy, gestá.
 • Opakovane seniora informovať o situácii, čase a mieste, kde sa nachádza.
 • Pri nevhodnom správaní seniora odviesť jeho pozornosť.
 • Snažiť sa zabrániť situáciám, ktoré nevhodné správanie vyvolávajú.

Čoho sa vyvarovať:

 • Vytvárania náhlych a nečakaných zmien vo zvyklostiach chorého.
 • Preceňovania schopností chorého.
 • Obmedzenia komunikácie len na príkazy a kontrolu seniora.
 • Zlostného, podráždeného či agresívneho správania voči seniorovi.
 • Pred návštevou lekára by si blízke osoby pacienta mali zaznamenávať situácie a správanie, ktoré poukazujú na poruchy správania.

 

 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.