Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré je charakteristické tvorbou autoprotilátok,  t. j. látok s účinkami namierenými proti vlastným tkanivám organizmu. Príčina ochorenia ešte stále nie je známa, ale vieme, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne vnútorné aj vonkajšie faktory. Predpokladá sa, že významný vplyv na rozvoj ochorenia majú hormóny, keďže ochorenie častejšie začína u mladých žien v plodnom veku, často v priebehu tehotenstva, keď veľakrát dochádza aj k zhoršeniu už prebiehajúceho lupusu. Jedná sa o závažné, v mnohých prípadoch život ohrozujúce ochorenie, ktoré postihuje rôzne orgánové systémy.

Pre ochorenie sú typické celkové príznaky, ako sú teploty, výrazná únava alebo zmeny hmotnosti, ale aj prejavy z postihnutia jednotlivých orgánov, preto pri SLE možno pozorovať veľmi široké spektrum klinických prejavov.

Dnes už vieme, že zmeny psychiky a psychiatrické ochorenia sú pri SLE pomerne časté. Výskyt nemožno adekvátne popísať, keďže dostupné údaje sa od rôznych autorov líšia, podľa rôznych zdrojov sa odhaduje na 10 – 80 % pacientov. Medzi typické psychiatrické prejavy SLE patria stavy zmätenosti, úzkostné stavy, poruchy nálady, depresia, kognitívne poruchy (poruchy sústredenia a pamäti), ale aj psychózy. Tieto prejavy sa väčšinou popisujú v rámci typu ochorenia – tzv. neuropsychiatrický SLE (t. j. ochorenie, pri ktorom sú prítomné aj prejavy postihnutia centrálnej nervovej sústavy – CNS).

Príčiny a samotný mechanizmus týchto zmien nie sú úplne objasnené. Predpokladáme, že by sa na nich mohla podieľať aktivita ochorenia, metabolické zmeny vznikajúce v priebehu ochorenia, ale aj samotná jeho liečba. Vo všeobecnosti možno hovoriť o prejavoch vyplývajúcich z postihnutia CNS (difúzne alebo ložiskové zmeny v mozgu), sekundárne v dôsledku postihnutí iných orgánov a systémov (nespavosť, slabosť, únava, obličkové zlyhávanie), následkom podávanej liečby, alebo ako emocionálna reakcia na samotný charakter ochorenia (chronické, progresívne, s bolesťami a obmedzením hybnosti, výraznými kožnými zmenami a zhoršením kvality života).

Poruchy nálad v zmysle depresie a úzkosti sa vyskytujú spomedzi všetkých psychiatrických prejavov u pacientov so SLE najčastejšie, podľa rôznych zdrojov je to až u 24 – 57 % pacientov. Nie sú ničím špecifické, preto ich nemožno odlíšiť od iných úzkostne-depresívnych ochorení, ktoré sa jednak môžu vyskytovať samostatne, ale môžu taktiež sprevádzať viacero iných chorôb. Častým prejavom sú akútne stavy zmätenosti, pri ktorých pacienti nedokážu udržať pozornosť, majú poruchy koncentrácie, čo v konečnom dôsledku môže tiež zvyšovať úroveň ich úzkosti. Tieto prejavy bývajú sprevádzané poruchami správania, psychomotorickým nepokojom. U týchto pacientov sa môžu prejaviť aj poruchy vedomia, prípadne delirantné stavy.

Psychózy sú pri SLE pomerne vzácne, v prípade výskytu najmä vo včasných štádiách ochorenia môžu významne sťažiť diagnostiku. Symptómy charakteru schizoafektívnych porúch sa vyskytujú u pacientov so SLE približne v 1 až 7 %. Poruchy kognitívnych funkcií (poruchy sústredenia a pamäti) boli popísané u asi 26 % pacientov. U pacientov so SLE možno pomerne často pozorovať aj funkčné symptómy, t. j. bez dôkazu priamej organickej príčiny. Jedná sa väčšinou o mierne prejavy v zmysle porúch nálad, úzkosti a emočnej lability, nezriedka sa možno stretnúť aj s poruchami príjmu potravy.

Dôležitým faktom je, že psychiatrické príznaky lupusu sa môžu vyskytnúť ako prvý jeho prejav a môžu predchádzať ostatným typickým súčastiam klinického obrazu, nezávisle od aktivity ochorenia. Výskyt psychiatrických príznakov ochorenia ako prvý jeho prejav je popisovaný u približne 6 % pacientov. Zistilo sa tiež, že intenzita a závažnosť psychiatrických symptómov má malý súvis s klinickou a laboratórnou aktivitou ochorenia, avšak zdá sa byť spojená skôr s výskytom bolestivých stavov (bolesti svalov alebo kĺbov, artritídy). Významnú úlohu zohráva aj typ osobnosti pacienta a účasť environmentálneho stresu. Asi 5 % psychiatrických prejavov je spojených s liečbou glukokortikoidmi a zistila sa aj súvislosť s ich dávkou a dĺžkou podávania.

Psychiatrické prejavy SLE sú pomerne časté a vo významnej miere ovplyvňujú kvalitu života pacientov. V súčasnosti je však dostupná liečba, ktorá dokáže potlačiť aktivitu ochorenia, predísť nezvratným poškodeniam orgánov a zlepšiť kvalitu života.

Je teda dôležité myslieť na možný výskyt psychiatrických prejavov pri SLE a taktiež na ich súvislosť s ochorením, najmä ak sa objavia v jeho začiatočných fázach, alebo ako jeho prvý prejav.

Tento článok bol podporený spoločnosťou GSK v spolupráci s odborníkom v reumatológii na podporu osvety pacientov so SLE. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 | tel.: 02 / 48 26 11 11 | fax: 02 / 48 26 11 10 | www.gsk.sk
Zinc kód: SK/SLE/0002/18
Dátum prípravy: Júl 2018

 

* Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.