Edukácia je základ

Na dosiahnutie vysokej miery adherencie pacienta k liečbe je potrebné edukovať o význame a dôležitosti pravidelného užívania predpísaných liekov, o vplyve nepravidelného užívania  alebo vynechania na účinnú hladinu liečiva v krvi, o riziku nežiadúcich účinkov liečby. Cieľom liečby by malo byť dosiahnutie regenerácie a reštitúcie imunitného systému a zabránenie ďalšej progresie ochorenia, zabránenie prechodu do štádia s rizikom vzniku veľkých oportúnnych infekcií a nádorov. Včasnou, vhodne zvolenou a účinnou terapiou je možné obmedziť dopad infekcie na zdravotný stav nakazených, znížiť ich chorobnosť, zlepšiť kvalitu a dĺžku života. Významnú úlohu v tomto procese zohráva už spomínaná adherencia pacienta k liečbe, ktorá je základným faktorom udržania účinnej hladiny antiretrovírusových liečiv v organizme, čo je potrebné k dosiahnutiu efektívnej supresie replikácie vírusu.

 

Za úspechom v boji proti HIV stojí moderná terapia

Účinnosť súčasnej antiretrovírusovej liečby je možné považovať za jeden z najväčších úspechov v boji proti HIV infekcii. Dostupnosť efektívnej terapie mení charakter HIV infekcie z ochorenia fatálneho a neliečiteľného na ochorenie chronické.

Antiretrovírusová terapia v podmienkach slovenského zdravotníctva sa odvíja z európskych a českých odporúčaní. Pri indikovaní liečebných režimov sa  zohľadňujú výsledky klinických štúdií a aktuálne trendy  v  stratégii a taktike liečby. Okrem základnej cART je súčasťou liečebnej starostlivosti aj prevencia oportúnnych infekcií, očkovanie, diagnostika a liečba komplikácií a súvisiacich komorbidít (ICHS, hypertenzia, metabolické ochorenia).

Výber liečby nemožno podceniť

Pri indikovaní antiretrovírusovej terapie je potrebné nielen dôkladné vyšetrenie pacienta, zhodnotenie anamnestických a laboratórnych údajov, ale aj zváženie efektu a nežiadúcich účinkov liečby alebo jej  možného zlyhania. Pri výbere liečby treba postupovať individuálne, brať ohľad nielen na vek pacienta, jeho klinický stav a komorbidity, ale aj na partnera, okolie, životný štýl.

V súčasnosti je horúcim trendom liečby zjednodušenie režimov a redukcia počtu tabliet, ktorá vedie k významnému zníženiu rizika toxicity liečiv. Dôsledkom redukcie dávkovania je výrazné zníženie počtu prípadov, pri ktorých dochádza k zlyhaniu liečby. Jednotabletové režimy znamenajú zvýšenie komfortu pacienta aj zlepšenie adherencie k liečbe. V neposlednej miere sa ukazuje okrem klinického aj ekonomický vplyv znížením počtu hospitalizácií a nákladov na liečbu možných komplikácií u pacientov, ktorí užívajú uvedené jednotabletové režimy.

Vďaka napredovaniu vo výskume a vývoji účinnej antiretrovírusovej terapie sa mení aj klinický priebeh HIV infekcie, ako aj priebeh oportúnnych infekcií. Uplatňuje sa dopad starnutia HIV pozitívnej populácie a zvýšenie incidencie civilizačných chorôb, rizikovými však stále zostávajú kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, metabolické a nádorové ochorenia podobne ako u bežnej populácie.

Všeobecne je možné konštatovať, že incidencia oportúnnych infekcií klesá, ale ich príznaky sú často modifikované a atypické, čo spôsobuje nemalé diagnostické a terapeutické problémy. Klasické infekcie tak získavajú modifikovaný priebeh, ktorý lekárov ošetrujúcich HIV pozitívnych pacientov, vedie k interdisciplinárnej spolupráci.

 

Nadštandardné postupy nie sú uhrádzané zdravotnou poisťovňou                       

V súčasnosti sú stále viac diskutované možnosti poexpozičnej profylaxie HIV infekcie. Tieto  témy sú  diskutované  nielen u zdravotníckych pracovníkov  po poranení, alebo expozícii HIV infikovanou krvou, ale čoraz častejšie u bežnej populácie po expozícii počas nechráneného sexuálneho styku. Práve poexpozičná profylaxia po nechránenom styku je nadštandardným postupom, ktorý si hradí klient sám.

Zvyčajne sa indikuje podanie dvojkombinácie antiretrovirotík čo najskôr (max. 24 – 36 hodín od expozície), najneskôr však do 72 hodín. Dĺžka profylaxie je 28 dní. Profylaxiu indikuje špecialista z AIDS centra. Pri indikácii zvažuje spôsob expozície HIV pozitívnym materiálom (pichnutie ihlou, vstreknutie do oka, poranenie kože a pod), podľa toho zváži aj podanie kombinácie liečiv. Podanie kombinácie liečiv poexpozičnej profylaxie sprevádzajú aj ďalšie opatrenia, ako sú odbery na iné krvou prenosné ochorenia (hepatitída B,C) a plán ďalších kontrolných vyšetrení a odberov.

Iba u profesionálnych poranení u zdravotníckych pracovníkov je profylaxia hradená zo zdravotného poistenia. Pri rizikovom správaní u bežnej populácie a potrebe poexpozičnej profylaxie je potrebné pripomenúť, že profylaxia nie je stopercentne účinná, je riziková a prináša množstvo nežiadúcich účinkov. Okrem uvedeného nezanedbateľná je aj jej cena.

Prevencia – najúčinnejší nástroj v boji proti HIV

Napriek pokroku, ktorý bol dosiahnutý v liečbe HIV infekcie, zostáva prevencia  najúčinnejším nástrojom v boji proti nej. Prevenciu, ktorú je možné definovať ako súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku a šíreniu infekcie, delíme na primárnu, sekundárnu a terciárnu.

Cieľom primárnej prevencie je vyhľadávanie potencionálnych zdrojov nákazy (vyšetrovanie anti HIV protilátok darcov krvi, rizikovo správajúcich sa jedincov). Sekundárna  prevencia sa uplatňuje u osôb, ktoré sú už HIV infekciou nakazené (ich vyšetrenie, liečba, edukácia). Terciárna prevencia sa zameriava na edukáciu s cieľom prežitia kvalitnejšieho života (dodržiavanie režimu a kontrol).

Efektívnym vyhľadávaním, včasnou diagnostikou a vhodne indikovanou liečbou je možné znížiť HIV incidenciu.

Je potrebné myslieť na túto infekciu aj v ambulancii všeobecných lekárov pri návštevách pacientov s opakovanou, často banálnou infekciou, opakujúcou sa aj niekoľkokrát ročne (chrípka, herpesy, mykotické ochorenia) a to  aj u pacientov, u ktorých predchorobie, vek, ani anamnéza rizikového správania nenasvedčujú o možnosti vzniku tejto infekcie.

 

Tento článok bol podporený spoločnosťou GSK v spolupráci s odborníčkou v infektológii na podporu osvety pacientov s HIV. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 | tel.: 02 / 48 26 11 11 | fax: 02 / 48 26 11 10 | www.gsk.sk
Zinc kód: SK/HIV/0004/17(1)g
Dátum prípravy: Máj 2018

 

* Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 
Instagram

Páčil sa vám článok? Ohodnoťte ho tu

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

O autorovi

GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.