Autori - Ženské veci

Autori

Zoznámte sa s naším redakčným tímom. Aby ste dostali len pravdivé informácie, úzko spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí. Ak máte akúkoľvek otázku, alebo ste nenašli to, čo ste hľadali, napíšte nám na zenskeveci@medirexgroup.sk.

Vydavateľstvo BAUER MEDIA SK vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Mediálna skupina BAUER MEDIA GROUP sa okrem vydávania časopisov a publikácií orientuje aj na digitálne médiá a prevádzku TV a rádiových staníc. Na Slovensku do mediálnej skupiny patrí okrem vydavateľstva aj nezávisle fungujúce populárne Rádio Expres.
Vyštudovala odbor farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2015 absolvovala rigoróznu skúšku z oblasti lekárenstvo a sociálna farmácia a je študentkou doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzite Brno v odbore bezpečnosť a kvalita liečiv. Po ukončení štúdia farmácie začala pracovať ako odborný asistent na katedre farmaceutickej technológie UVLF v Košiciach a aj ako farmaceut v lekárni. Od júna 2018 je ambasádorkou projektu Ženské veci na stránke Modrý koník.
Nadnárodná spoločnosť Exeltis pôsobí v 40 krajinách sveta a poskytuje široké portfólio liekov a výživových doplnkov, najmä pre zdravie žien, dermatológiu, endokrinológiu a nervový systém. Exeltis Slovakia vznikla v roku 2010. Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku sa špecializuje prevažne na oblasť ženského zdravia, od plánovania tehotenstva (antikoncepcia), po pomoc pri otehotnení, starostlivosť počas gravidity a dojčenia, liečby vaginálnych infekcií až po menopauzu. Exeltis je partnerom žien v každej etape ich života.
GSK Slovakia (GlaxoSmithKline) je súčasťou globálnej farmaceutickej spoločnosti, ktorá má významné obchodné zastúpenie vo viac ako 150 krajinách, robustnú sieť výrobných závodov v 36 krajinách a tiež špičkové výskumné centrá v Spojenom Kráľovstve, USA, Španielsku, Belgicku a Číne. Ich primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty, ktorými zlepšujú kvalitu ľudského života a umožňujú ľuďom cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.
Sme originálna farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá už 25 rokov prináša pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Vďaka tomu, že sme súčasťou globálnej siete, máme prístup k celosvetovej infraštruktúre inovácií, na ktorých je založené naše know-how. Chceme slovenským pacientom ako prví prinášať prelomové lieky a výsledky našich vedeckých výskumov transformovať na terapeutické postupy, ktoré budú zlepšovať zdravie a zachraňovať životy. Veríme, že budúcnosť zdravotníctva na Slovensku spočíva v zodpovednom prístupe k prevencii. VACC-1276507-0000
Vedúca sestra na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity od roku 2005. Celý svoj profesijný život venuje pôrodnej asistencii a príchodu detičiek na svet. Je zároveň hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako mentorka odbornej praxe a prednáša gynekológiu a pôrodnícke ošetrovateľstvo. Je držiteľkou viacerých certifikátov a osvedčení, vrátane osvedčenia Humánny manažér.
Moderátorka, herečka, komička. Narodila sa v Bratislave. Vyštudovala Hotelovú akadémiu odbor Hotelový manažment. V tejto oblasti však nikdy nepôsobila a hneď po maturite začala pracovať vo Fun Rádiu. Okrem práce v rádiu, kde získala potrebné moderátorské skúsenosti, prácovala aj v televízii. Zahrala si aj menšiu rolu vo filme Dášť padá na naše duše. Didiana patrí medzi najskúsenejšie a nepochybne aj medzi najobľúbenejšie rozhlasové moderátorky na Slovensku.
Herečka, stand-up komička a speváčka. Pochádza z divadelnej rodiny. Má dve deti, syna Viktora a dcéru Grétu. Po skončení konzervatória bola 8 rokov členkou Radošinského naivného divadla, vystupovala v nezávislom Túlavom divadle, v štúdiu L+S. V súčasnosti je známa z televíznych seriálov, alebo to stand-up Jána Gorduliča Silné reči.
Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA ukončila štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2000 a v tom istom roku nastúpila na postgraduálne doktorandské štúdium na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike. V apríli 2003 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Od roku 2002 pracovala ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, kde viedla Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP až do roku 2013. Od roku 2013 do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. V roku 2007 na SZU v Bratislave absolvovala špecializačnú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 absolvovala kvalifikačnú skúšku z odboru Reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov.
Spoločnosť Herbia a.s. je spoluvlastnená dvoma alianciami lekární. Spoločnosťou CoPharm a.s., ktorá je združením nezávislých lekární v ČR s viac ako 180 aliančnými lekárňami. Spoločnosť TopFarma s.r.o. je obdobné združenie na Slovensku, ktoré združuje viac ako 100 aliančných lekární. Počtom prevyšujúcim 280 lekární je táto sieť jednou z troch najväčších v Česko-Slovensku.
MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.
Narodila vo Veľkých Levároch a študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. V roku 1990 ukončila pomaturitné špecializačné štúdium v odbore diétna sestra. V nemocnici v Malackách pracuje už 40 rokov. Najskôr pracovala ako diétna sestra stravovacej prevádzky lôžkového zariadenia, potom ako diétna sestra diabetologickej ambulancie v NsP Malacky. Od roku 1993 svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy uplatňuje vo funkcii vedúcej oddelenia liečebnej výživy a stravovania, pri zabezpečovaní prípravy liečebnej výživy pre pacientov a stravovaní zamestnancov. Vo voľnom čase rada číta knihy, cvičí jogu a obľubuje prechádzky v prírode.
Doktor Herman je jedným zo zakladateľov asistovanej reprodukcie na Slovensku. Problematike sa venuje takmer 30 rokov. Stál pri zrode I. celoštátneho centra asistovanej reprodukcie na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach. V roku 2001 založil prvé neštátne centrum Asistovanej reprodukcie Gyncare, kde pôsobil ako riaditeľ a odborný garant. Je spoluzakladateľom prvej spermiobanky v Slovenskej republike podľa noriem Európskej únie. Má za sebou viac ako 6000 odberov pohlavných buniek a prenosov embryí. Pôsobil vo funkcii Predsedu výboru asistovanej reprodukcie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Pracoval ako člen redakčnej rady odborného časopisu a je autorom či spoluautorom viacerých odborných prác doma a v zahraničí. Prvé skúsenosti v asistovanej reprodukcii získal počas vedeckých a študijných pobytov vo Veľkej Británii, Izraeli a USA. Pracuje ako gynekológ centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare. Počas praxe sa mu podarilo pomôcť stovkám párov, ktorým príroda skomplikovala cestu k rodičovstvu.
Čiarky, pomlčky, ypsilóny, vybrané slová... Fenomény, ktoré v profesijnom živote jazykovej korektorky Martiny Bekešovej hrajú prím. Potrebné skúsenosti začala nadobúdať prácou v redakcii novín už počas štúdia slovenského jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave. Neskôr jej kroky viedli do agentúr, v ktorých sa venovala PR a ďalej rozvíjala aj svoje autorské zručnosti. Po pár rokoch za katedrou gymnázia sa rozhodla pustiť do projektu, ktorého cieľom je jednoduchým a hlavne zapamätateľným spôsobom vzdelávať dospelých aj mládež v tom, akým chybám je potrebné sa v spisovnej slovenčine vyhýbať. Bezplatné semináre a rovnako bezplatná online jazyková poradňa sú k dispozícii každému, kto chce tvoriť krásne texty bez gramatických chýb, pretože to dáva textu skutočnú hodnotu. Svoje viac ako 10-ročné skúsenosti dnes zúročuje aj pri zdokonaľovaní textov spoločností a organizácií, ktoré sa venujú zdravotníctvu, hotelierstvu, umeniu, poisťovníctvu a bankovníctvu, ale aj firmám z rôznych iných oblastí. Hra so slovami v podobe tvorby vlastných textov je tým najlepším korením jej práce. Ak máte akúkoľvek otázku z oblasti gramatiky slovenského jazyka, nechajte si poradiť v online jazykovej poradni na stránke www.zuna.sk.
Tento mladý milovník vína a dobrého jedla pracuje ako someliér/obchodník s vínom. Skúsenosti čerpal v známych reštauráciách a winebaroch ako Elesko Wine Park & Restaurant alebo Winter Wine Club. Pôsobil ako head someliér a barista v spoločnosti Corner&Co a Wineplanet, v súčasnosti najväčšieho distribútora vín v slovenskej gastronómii. Je absolventom mnohých odborných kurzov, ako aj zahraničných vinárskych stáží. V roku 2009 a 2010 sa stal víťazom medzinárodných juniorských somelierských súťaží organizovaných ASSR. Založil značku PlnýPohár a v súčasnosti pôsobí ako obchodný riaditeľ & head someliér Selaví.
Absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo, získala špecializáciu z klinickej biochémie aj vnútorného lekárstva. Od 1. januára 2015 je zástupcom medicínskeho riaditeľa Medirex, a. s. pre východné Slovensko, a zároveň manažérom klinickej biochémie Medirex, a. s. pre východné Slovensko. V rámci výučbovej základne zabezpečuje vyučovanie klinickej biochémie pre študentov 5.ročníka LF UPJŠ.
V rokoch 2000 až 2005 študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave odbor biochémia, mikrobiológia a biomedicínske inžinierstvo a štúdium ukončila získaním titulu Ing. V nasledujúcich dvoch rokoch bola na tejto fakulte internou doktorandkou. V rokoch 2013 až 2016 absolvovala postgraduálne vzdelávanie v odbore laboratórna medicína. Prvé praktické skúsenosti nadobudla v Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. V Medirexe začínala v roku 2007 na pozícii laboratórna diagnostička na oddelení klinickej biochémie. Po návrate z materskej dovolenky v roku 2011 nastúpila na oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie. Od roku 2016 je manažérkou tohto oddelenia pre západné Slovensko.
V Medirexe začínala od júla 2011 ako laboratórna diagnostička. Počas prvého roku úspešne dokončila špecializačné štúdium v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii. Predtým pracovala v malom súkromnom laboratóriu v Dunajskej Strede ako zástupkyňa vedúcej laboratória a po akreditácii aj ako manažérka kvality. V 2018 sa stala manažérkou oddelenia klinickej imunológie a alergiológie spoločnosti Medirex.
V roku 2006 ukončila strednú zdravotnícku školu, odbor Asistent výživy. Vzdelanie v oblasti liečebnej výživy si rozšírila na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v Nitre – odbor Výživa ľudí. V nemocnici v Malackách pracuje od roku 2012 na Oddelení liečebnej výživy a stravovania. Popri zamestnaní sa venuje cvičeniu metódy Pilates, kde aj vedie skupinové hodiny ako inštruktorka. V osobnom živote je hlavne mamou dvoch malých detí, s ktorými trávi svoj voľný čas.
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia. Svoju pracovnú kariéru začala v roku 1991 na oddelení klinickej biochémie v Ružinove, kde si počas tohto pôsobenia urobila atestačnú skúšku z vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zastávala viaceré pozície – vedúca laboratória vyšetrenia moču, vedúca úseku rutinnej diagnostiky a tiež vedúca úseku akútnej diagnostiky. V Medirexe pôsobí od roku 2004, kde vedie úsek špeciálnych metód, laboratórium vyšetrovania moču a súčasne je metrologička prevádzky na Galvaniho v Bratislave. Od roku 2016 dohliada na analýzu močových kameňov infračervenou spektroskopiou – FTIR na úseku špeciálnych metód.
Študovala na LF UK v Bratislave, kde ukončila štúdium v roku 1992. Okrem atestácie zo všeobecného lekárstva má atestáciu z posudkového lekárstva. Zároveň ukončila postgraduálne štúdiá v oblasti manažmentu a riadenia zdravotníctva MSc. a MPH (master of science, master of public healthy). Tak ako každý lekár, sa sústavne vzdeláva, aby mohla v praxi aplikovať najnovšie poznatky v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých. Dvadsať rokov sa venovala diagnostike a liečbe metabolických ochorení, riešeniu problémov s nadváhou a tým spojených somatických prejavov. Po presťahovaní sa na Záhorie v roku 2015 začala pracovať ako všeobecná lekárka v Nemocnici Malacky. Výhodou ošetrovania pacientov u MUDr. Račickej je v tom, že vie zabezpečiť vyšetrenia „pod jednou strechou“ vo viac ako 40 špecializovaných ambulanciách v poliklinike Nemocnice Malacky, vrátane diagnostiky na RTG oddelení. Ponúka tiež možnosť objednania sa pacientov na presný termín bez poplatku. MUDr. Račická je vždy pripravená poskytnúť aj radu z oblasti sociálneho (posudkového lekárstva).
Absolvovala doktorandské štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od 2016 pôsobí v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare ako gynekologička. Okrem prednášania, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pôsobila aj ako sekundárna lekárka: viedla pôrody, asistovala a realizovala operačné výkony. Rada oddychuje pri čítaní severských detektívok.
Študovala na LF UPJŠ v Košiciach, po štúdiu pracovala 9 rokov na GPO vo Svidníku. V roku 2017 získala atestáciu z gynekológie a pôrodníctva na SZU v Bratislave. Popri práci na oddelení začala pracovať v ambulancii na poliklinike v Giraltovciach, kde pôsobí už šiesty rok. V rámci svojej praxe poskytuje komplexnú starostlivosť ako o tehotné, tak o gynekologické pacientky.
Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Po skončení štúdia v roku 2010 sa uchádzala o miesto v Nemocničnej a. s. v Malackách, kde bola prijatá na interné/geriatrické oddelenie. Záhorie jej učarovalo natoľko, že sa so svojím manželom usadila v Stupave. Po dvoch rokoch praxe absolvovala postupovú skúšku z interného kmeňa a rozhodla sa ďalej špecializovať na reumatológiu. Doktorka Frandoferová absolvovala ročnú prax v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Koncom roku 2016 úspešne absolvovala atestačnú skúšku v odbore reumatológia. Následne vedenie Nemocničnej a. s. začalo podnikať kroky k otvoreniu reumatologickej ambulancie, v ktorej od jej otvorenia vo februári 2018 pôsobí ako ambulantný lekár.
MUDr. Milan Hric má atestáciu l. stupňa zo všeobecného lekárstva a atestáciu l. a II. stupňa z chirurgie. Promoval na Karlovej Univerzite Praha na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Od roku 2007 pôsobí v Nemocnici Malacky ako chirurg a vedúci lekár Komplexu operačných sál. Od roku 2015 sa venuje liečbe kmeňovými bunkami, zároveň je lekárom juniorských ženských futbalových reprezentácii SR.
Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1992. V tom istom roku začal pracovať ako urológ, neskôr ako ordinár pre sexuológiu na Urologickej klinike FNsP a UPJŠ v Košiciach. V nemocnici Košice-Šaca pracoval v rokoch 2006 – 2011 ako ordinár pre sexuológiu. Od roku 2011 pracuje ako urológ a andrológ na svojej neštátnej urologickej ambulancii na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
V rokoch 1994 až 1999 študovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite absolvovala v roku 2010 špecializačnú skúšku v odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike. Doktorandské štúdium ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rigoróznou skúškou a získaním titulu RNDr. v odbore biológia v roku 2012. V tom istom roku úspešne absolvovala dizertačnú skúšku zo štúdia normálnej a patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK. Začínala ako vedecká pracovníčka so zameraním na výskum stresu v laboratórnych analýzach pomocou metód molekulovej biológie (PCR, gélová elektroforéza, Western blott). V Medirexe pôsobí ako laboratórna diagnostička od roku 2007. V pozícii manažérky pre klinickú genetiku je od roku 2015.
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK V Bratislave, odbor biológia, špecializácia mikrobiológia. V roku 2002 absolvovala rigoróznu skúšku, v roku 2009 obhájila dizertačnú prácu a v roku 2010 získala špecializáciu v odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii. Na pozícii laboratórny diagnostik pracovala v spoločnosti HPL spol. s.r.o. od 1. 2. 2006. Za vedúcu oddelenia bola menovaná 1. 1. 2012. Na pozícii vedúcej úseku mykológie pokračuje aj v spoločnosti Medirex a.s. Od roku 2016 je členom lektorského zboru pre praktickú časť vzdelávacieho programu a skúšobnej komisie špecializačného odboru Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou odborných článkov vo viacerých slovenských a zahraničných časopisoch z oblasti lekárskej bakteriológie, mykológie a školiteľom viacerých záverečných prác. V rámci mykologickej laboratórnej diagnostiky sa venuje najmä slizničným a systémovým mykózam.
RNDr. Daniela Hučková, narodená v roku 1958 v Jakubove, vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na pozícii vedúcej úseku virológie, sérológie a molekulárnej biológie Medirex, a.s. V rokoch 1997 až 2016 viedla v HPL spol. s r.o. oddelenie virológie, sérológie a molekulárnej biológie. Predtým vykonávala funkciu vedúcej oddelenia sérológie na Hygienickej stanici hl. mesta SR Bratislavy. Externe vyučovala mikrobiológiu na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na výučbe v rámci postgraduálnych kurzov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je školiteľom viacerých prác z oblasti virológie a sérológie v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov v príprave na atestačnú skúšku a postgraduálne štúdium. Významnú časť jej aktivít tvorí prednášková a publikačná činnosť z oblasti lekárskej virológie a sérológie. V rámci komplexnej sérologicko-virologickej diagnostiky sa venuje najmä problematike neuroinfekcií, boreliózy, vírusových hepatitíd a diagnostike u imunodeficientných pacientov.
MUDr. Emília Miková sa 1. januára 2017 stala manažérkou odboru klinickej mikrobiológie v Medirexe. Na oddelení virológie, sérológie a molekulárnej biológie infekčných ochorení je od roku 2010. Pred prácou v laboratóriu klinickej mikrobiológie pôsobila v Nemocnici Topoľčany na ORL oddelení ako sekundárny lekár a tiež na chirurgickom centrálnom príjme.
Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Je šéfom súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch v Bratislave, v nemocnici pôsobí od roku 1974. Predtým rok pracoval vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na II. chirurgickej klinike. Bol na zahraničných stážach v New Yorku aj v San Francisku a Santa Cruz, ale aj v Nemecku – v Bühli a Brémach. Je členom Etickej komisie Bratislavského kraja, predsedom Sekcie antikoncepcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.
Je slovenská moderátorka, speváčka, spisovateľka, režisérka, divadelná, dabingová a televízna herečka. Už ako šesťročná pôsobila v inscenáciách STV. V pätnástich rokoch účinkovala v seriáli Silvánovci. V roku 1997 hrala v seriáli Duchovia dcéru Zdeny Studenkovej pojašenú Viki Pačmagovú. Hrala aj v Ordinácii v ružovej záhrade či v seriáli Panelák Soňu Jančovú. Pôsobila v rádiu Twist ako moderátorka Literárnej revue. Neskôr, v roku 2005 prešla do rádia Devín, kde ďalšie štyri sezóny uvádzala reláciu To všetko je jazz. Pôsobí aj ako dabingová herečka.
MUDr. Andrea Šalátková promovala na LF UK v Bratislave v roku 1993. Rok po ukončení štúdia nastúpila na rádiologické oddelenie v Dunajskej strede, kde sa od roku 2004 vypracovala na pozíciu primárky rádiologického oddelenia. Neskôr však v roku 2007 zmenila svoje pôsobenie a nastúpila do Nemocničnej a.s. v Malackách, kde ju po roku povýšili na primárku rádiologického oddelenia. Počas svojho pôsobenia v nemocniciach získala atestácie z rádiológie I. i II. stupňa a v roku 2016 aj atestáciu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Zaujíma sa však o celé spektrum v rádiológii i neurorádiológii, o čom svedčia jej publikácie a prednášky. V rokoch 2015 až 2017 rozšírila svoju prednáškovú činnosť o ďalšie témy, ako napríklad organizácie práce na mamografickom pracovisku, kmeňové bunky a magnetická rezonancia v Malackách.
Dosahoval vynikajúce výsledky už počas štúdia na magisterskom stupni. Za diplomovú prácu sa mu podarilo získať cenu rektora Univerzity Komenského. Štúdium PhD. ukončil v roku 2010. Dnes je autorom alebo spoluautorom 29 publikácií indexovaných v databáze Current Contents, ktoré sú citované 141-krát. Hirchov index má 7. Vedie laboratórium genomiky a bioinformatiky. Okrem výskumu laboratórium poskytuje servisné sekvenačné analýzy s použitím 1. generácie automatizovaných sekvenátorov. Podieľal sa na vytvorení genomickej podjednotky v projekte BITCET. Venuje sa aj pedagogickej činnosti predmetov počítače v biológii, bioinformatika, pokročilé metódy v molekulárnej biológii a iných. Má dlhodobé skúsenosti s problematikou DNA. Venuje sa výskumu nových metód sekvenovania DNA, neinvazívnej prenatálnej diagnostike a genomickému výskumu vírusov.
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia a genetika. V roku 1997 absolvovala špecializačné štúdium v laboratórnych metódach v klinickej imunológii. V roku 2004 absolvovala certifikačný program „Health managment and public health“ organizovaný pod záštitou University of Scranton a v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium. Od roku 1994 sa venuje imunológii, najskôr na oddelení klinickej imunológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde sa podieľala na riešení viacerých výskumných projektov. V roku 2006 zakladala v Medirexe oddelenie klinickej imunológie, kde pôsobí v úlohe odborného garanta dodnes. V spolupráci s kolegami pod jej vedením sa toto oddelenie zaradilo medzi najväčšie a najmodernejšie laboratórium vo svojom odbore. V odbornej praxi sa špecializuje hlavne na prietokovú cytometriu, ale aj vyšetrenie autoprotilátok, alergií a rozvoj diagnostiky v reprodukčnej imunológii. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách, spolupracuje s LFUK na výskumných projektoch, vedie bakalárske a diplomové práce na PriFUK a FaFUK. Je aktívnou členkou viacerých odborných spoločností (SSAKI, SIMS, Pracovná skupina pre reprodukčnú imunológiu pri SSAKI, Česká společnost pro analytickou cytologii) a členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.
Narodila sa v Malackách. Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1998. Následne si svoje vzdelanie v odbore výživy ľudí rozšírila na vysokej škole, ktorú skončila v roku 2006. Po skončení materskej dovolenky, v roku 2015, nastúpila na oddelenie liečebnej výživy a stravovania, kde spolu s kolegyňou Ľudmilou Andilovou zabezpečuje stravovanie pre pacientov a zamestnancov malackej nemocnice. Vo svojom voľnom čase spolu s rodinou chodí na turistiku, bicykel alebo lyže.
Vyštudovala chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení univerzitného štúdia štyri roky pracovala na Oddelení klinickej biochémie Fakultnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach na Úseku toxikológie a farmakokinetickej analýzy. V roku 2003 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii, v roku 2011 rigoróznu skúšku v odbore chémia. Od roku 2004 pracovala v spoločnosti Labmed (neskôr Medirex) ako laboratórny diagnostik. V súčasnosti vedie Úsek toxikológie v Centrálnom laboratóriu Medirex v Košiciach, kde sa venuje hlavne diagnostike otráv a biochemickým analýzam odhaľujúcich zneužívanie drog.
Vyštudoval mikrobiológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 absolvoval rigoróznu skúšku v odbore mikrobiológioa a v roku 2009 špecializačnú skúšku v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii. Po ukončení univerzitného štúdia pracoval ako laboratórny diagnostik a manažér kvality na Ústave klinickej mikrobiológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Od roku 2007 pracoval na bakteriológii v HPL v Bratislave, kde sa istý čas venoval okrem iného aj diagnostike mykobaktérií. V súčasnosti vedie Úsek bakteriológie v Centrálnom laboratóriu Medirex v Bratislave a venuje sa predovšetkým problematike identifikácie baktérií najnovšími molekulárno-biologickými metódami.
Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 získala doktorát na Univerzite Komenského v odbore lekárska biochémia a molekulová biológia. Začínala ako lekárka oddelenia klinickej biochémie NsP ak. L. Dérera v Bratislave. Dva roky pôsobila v zahraničí, kde viedla oddelenie laboratórnej diagnostiky v nemocnici Mers El Kebir v meste Oran v Alžírsku. Ďalšie profesionálne skúsenosti získala ako odborná asistentka Katedry klinickej biochémie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave a od roku 1991 ako primárka oddelenia klinickej biochémie FN v Bratislave. V roku 2005 sa stala manažérkou laboratórnej diagnostiky v Medirexe, kde vedie prevádzku najväčšieho laboratória v strednej Európe a odborne sa venuje veľkému tímu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Je členkou vedeckých výborov medzinárodných kongresov klinickej biochémie a takisto členkou vedeckých rád odborných lekárskych časopisov. Má skúsenosti spojené s prácou v komisiách Európskej federácie klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (IFCC). Popri zamestnaní sa venuje aj lektorskej, prednáškovej, konzultačnej či publikačnej činnosti. Je autorkou 50 odborných publikácií. Hovorí aktívne anglickým a francúzskym jazykom.
Vyštudovala Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Predatestačnú prax absolvovala vo Vojenskej nemocnici v Brne, kde neskôr pôsobila ako zástupkyňa primára dermatovenerologického oddelenia. Na Masarykovej univerzite absolvovala aj doktorandské štúdium, má atestácie zo všeobecného lekárstva, dermatovenerológie a korektívnej dermatológie. Od roku 2007 vedie Lékařské centrum zdraví a estetické péče v Brne, kde sa špecializuje práve na korektívnu dermatológiu a rôzne druhy kožných problémov.
MUDr. Peter Vereš je patológ a zároveň medicínsky riaditeľ spoločnosti Medicyt. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonal atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore patológia. V roku 2008 sa stal odborným garantom spoločnosti Medicyt. Spolu s početným tímom kolegov postupne vybudovali jedno z najväčších patologických laboratórií na Slovensku, kde ročne vyhodnotia viac ako 250-tisíc cytologických preparátov a viac ako 70-tisíc biopsií. V roku 2010 sa stal odborným garantom zavedenia novej cytologickej metódy LBC na Slovensku. Aktívne participuje na vedeckovýskumných štúdiách a aktívne prispieva k lepšej diagnostike rakoviny krčka maternice.
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Po ukončení školy pracovala v Sanatóriu AT pre alkoholovo a drogovo závislých. Neskôr sa venovala klinickej praxi, kde sa zameriavala na klinickú psychodiagnostiku, dopravnú psychológiu a psychoterapiu. Ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii, má za sebou 5- ročný odborný výcvikový kurz v Kognitívno – behaviorálnej psychoterapii v Brne a výcvikový kurz v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu. Momentálne pracuje vo vlastnej súkromnej praxi v Pezinku a venuje sa ako deťom, tak aj dospelým s rôznymi druhmi problémov.